Fönster av energiglas ger energibesparing

Energideklaration

Den 1 oktober 2006 trädde den nya Lagen om energideklaration i kraft med syfte att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. Genom en energideklaration får fastighetsägaren ett bra underlag för att själv fatta beslut om fastighetens energianvändning. Erfarenhet visar att det ofta går att minska energiförbrukningen med upp till 45 procent genom olika åtgärder.

Sedan 2008 ska det finnas energideklarationer för alla flerbostadshus och den färdiga deklarationen ska registreras hos Boverket. Deklarationen gäller i 10 år och kan endast utföras av en oberoende ackrediterad expert.

Detta ska enligt lagen ingå i energideklarationen:

  • Information om byggnadens energiprestanda (den energi som krävs för att uppfylla ett normalt bruk av byggnaden).
  • Information om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts.
  • Information om radonmätning har utförts.
  • Referensvärden för byggnaden så att jämförelse med andra byggnaders energiprestanda kan göras.
  • Förslag på åtgärder som kan göra byggnaden mer energieffektiv.

Ytterligare information om energideklarationer finns att läsa på Boverkets hemsida.

Energibesparing / energieffektivisering av fönster

Vanliga 2-glasfönster är stora energitjuvar och släpper ut cirka en tredjedel av värmen. Det är vanligt att fönstren har tio gånger sämre isolering än ytterväggen. Värmeisoleringen anges i U-värde och är ett mått på hur bra en byggnads-konstruktion isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolering.

Ett 2-glasfönster har ett U-värde på ca 3,0 och en sänkning av U-värdet till ca 1,8 eller 1,0 motsvarar en minskning av energiförlusten genom glaset med ca 35% respektive 65%. För U-värdet 1,0 motsvarar detta en total energibesparingen för fastigheten på hela 20%, vilket ger en relativt kort återbetalningstid på hela investeringen. Dessutom medför energieffektiva fönster att det så kallade kallraset minskar, vilket ofta i sin tur medför att man sänka temperaturen med cirka 2 grader och ändå ha en bibehållen komfort. Detta minskar energiförbrukningen med ytterligare 4-6%.

I de fall fönstren har friskt kärnvirke och en fullgod funktion rekommenderar vi att dessa renoveras istället, vilket är positivt ur aspekten miljö- och kretsloppstänkande. Genom bättre värmeisolering minskar koldioxidutsläppen. Värmeisolering eller så kallad tilläggsisolering av fönster kan ske enligt nedanstående metoder där värmeisoleringsvärdet (U-värdet) redovisas.

Byte av innerglas till 4 mm energisparglas Ug 1,9
Ombyggnad av 2-glas till 3-glasfönster enligt FF-Gruppen ”Superisolering” Ug 1,0
Byte av befintliga isolerrutor/kassetter till energieffektiva isolerrutor Ug 1,2
Byte av den yttre träbågen till en aluminiumytterbåge med energisparglas Ug 1,9
Byte av hela bågpaketet till en trä/aluminium båge med isolerruta Ug 1,0
Komplett fönsterbyte till superisolerat fönster Up 1,0
Komplett fönsterbyte till välisolerat fönster Up 1,4

 

Att byta innerglas till energiglas eller isolerruta är en förhållandevis både snabb och enkel metod utan större förändringar av det befintliga fönstret. (Läs mer i Energimyndigheten, energiglas)

Vi arbetar enbart med fabrikstillverkade isolerrutor som är P-märkta P-märke, vilket innebär hela och repfria glas samt 10-års täthetsgaranti. För att ge maximal värmeisolering gasfylls dessa med argon- eller kryptongas. Dessutom behövs det inte specialföretag för glasbyte/reparationer utan detta kan göras av alla glasmästare. Vid byte av innerglas till fabrikstillverkad isolerruta elimineras risken för framtida sprickbildning på grund av mikrosprickor i det befintliga glaset.

Fönster & Fasadgruppen erbjuder kontroll av fönster/fasad med värmekamera för att kunna se var eventuella värmeläckage finns.